01.04.2013  
ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

"წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონის 1111 მუხლის მე-12 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. გაუქმდეს ფარმაცევტული პროდუქტების ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია:

მიმაგრებული დოკუმენტები:
რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 01.04.2013_2213.pdf