12.12.2012  
ფიზიოლოგიური მდგომარეობის შემანარჩუნებელი ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია-აღნუსხვის გაუქმების შესახებ

"წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონის 1111 მუხლის მე-12 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის საფუძველზე

1. გაუქმდეს ფიზიოლოგიური მდგომარეობის შემანარჩუნებელი ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების რეგისტრაცია-აღნუსხვა:

მიმაგრებული დოკუმენტები:
რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 12.12.2012_1855.pdf