10.04.2012  
ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

"წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონის 1111 მუხლის მე-12 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის საფუძველზე

გაუქმდეს ფარმაცევტული პროდუქტების ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია

მიმაგრებული დოკუმენტები:
რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 10.04.2012_1041.pdf