ზენტელი / ZENTEL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001694
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ზენტელი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ZENTEL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Albendazole
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0,4გ/10მლ ორალური სუსპენზია ფლაკონი №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Oral suspension 0,4g/10ml in vial #1
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.02.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსო სმიტკლაინის წარმომადგენლობა
ცვლილება " ბრძ#02-709/ო 09.08.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტების განსხვავებული შეფუთვა მარკირება: 1.30. ZENTEL, 0,4გ/10მლ ორალური სუსპენზია ფლაკონი №1 მწარმოებელი - Farmaclair (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline Export Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 15.02.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-260/ო 21.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: ZENTEL 0,4 g/10 ml, 0,4გ/10მლ 10მლ ორალური სუსპენზია ფლაკონი №1 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Farmaclair (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline Export Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - „გლაქსოსმიტკლაინ ექსპორტ ლიმიტედ“-ის წარმომადგენლობა საქართველოში რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 15.02.2015 "
კომენტარები გაუქმებულია (04.06.10 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:მწარმოებელი: FARMACLAIR (საფრანგეთი)პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი: Laboratoire GlaxoSmithKline (საფრანგეთი)სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი: შპს „იმპექსფარმი“შეტყობინების მოქმედების ვადა: 15.02.2015)
   
  დაბრუნება
გაუქმდა1. აღიარებითი 04.06.10
გაუქმდა 2.აღიარებითი 04.06.10
გაუქმდა 3.აღიარებითი 04.06.10
გაუქმდა 4.აღიარებითი 04.06.10
გაუქმდა 5.აღიარებითი 04.06.10
გაუქმდა 6.აღიარებითი 04.06.10
1.აღიარებითი 09.08.2011
1. 15.02.10
2. 15.02.10
1. აღიარებითი 21.02.12
2. აღიარებითი 21.02.12