დორმიკუმი / Dormicum
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დორმიკუმი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Dormicum
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Midazolam
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 7.5მგ ტაბლეტი #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 7.5mg tablets #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.10.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.10.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 24.03.2010I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ№02-1250/ო 23.11.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Dormicum® 7.5 mg, 7.5 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №10 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - F.Hoffmann-La Roche Ltd. (შვეიცარია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Roche Latvija SIA (ლატვია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნიუ ჯორჯია - 555“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 13.10.2013 "
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 23.11.11