ტესტ აღიარებული / ასდასდ
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტესტ აღიარებული
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ასდასდ
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: ჰგფ
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ჰგფჰგ
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): ფჰგ
მწარმოებელი ქვეყანა: ფჰ
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 01.06.2011
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.06.2011
გაცემის რეჟიმი ჯგკ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გკჯგ
კომენტარები ლჯკჰკჯ
   
  დაბრუნება